Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Renáta Baranová 9 mája 648/12, 96601 Hliník nad Hronom

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej
strane je spoločnosť – živnostník Renáta Baranová, IČO 52787931, so sídlom 9 mája 648/12, 96601 Hliník nad Hronom ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Renáta Baranová“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.joga-tvare.sk v sekcii „O nás“.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi
predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  ·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  ·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského
  oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  ·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
  evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s
predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v
objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia
pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené
týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a
individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých
neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy",
podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s
nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu
VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke
predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek,
obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie
je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Kúpna zmluva

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy
  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie
  ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním
  objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie
  predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email,
  na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde
  taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.
  Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe
  dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri
  bod VI. Objednávanie.
  Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka
  tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom
  doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho
  návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.
  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy je predmetom kúpy motorové vozidlo, nie
  je možné uzatvrieť kúpnu zmluvu dištančným spôsobom. Za okamih uzatvorenia kúpnej
  zmluvy sa považuje podpis preberacieho protokolu Kupujúcim.
  Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej
  uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej
  úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o
  jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto
  obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má
  možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre
  uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb,
  ktoré kupujúci používa.
  Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s
  tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

  2. Dodanie predmetu kúpy
  Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne
  digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke
  právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí
  predávajúcemu kúpnu cenu.
  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom
  až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade
  zakúpenia licencie či služby.
  Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní
  kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.
  Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v
  mieste plnenia a včas mu to oznámi.
  Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním
  prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z
  prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až,
  keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a
prevedení.
Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak
nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.
Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si
predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej
objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu
3.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci
uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade
s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí
byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného na joga-tvare.sk dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane
SW, PC hier, hier pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a
konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci
poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody,
pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.
Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú
potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto
užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného
prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani
ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním
nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými
podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či
licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku
protiprávnej činnosti.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba
k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých
vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity,
dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže
byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne
z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe
a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným
stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy
dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt
údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej
dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného
a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté
dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových
akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho
sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej
republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a
účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo
rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis.
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto
osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre
marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i
prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity,
dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu Renáta Baranová 9 mája 648/12 ,96601 Hliník nad Hronom.
Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Renáta Baranová 9 mája 648/12 ,96601 Hliník nad Hronom pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Renáta Baranová 9 mája 648/12 ,96601 Hliník nad Hronom pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.
Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, napíše napíše
email na adresu jogatvare@joga-tvare.sk alebo telefonicky na č.: 0908708449
V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto
získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie
reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov,
v platnom a účinnom znení.
Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane
práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv
k týmto údajom.
Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje
právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že
je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci
kontaktovať predávajúceho telefonicky na č.: 0908708449.
Predávajúci  si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov
webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:
Otváracia doba: – Po – Ne: 7:00 – 20:00
Predajna – Po – Pi:  07:00 – 16:00 So: 08:00 – 11:00
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie
zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní
na www.joga-tvare.sk

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú
konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí
spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a
pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby
Kupujúceho.
Ak predávajúci vykúpil tovar od neplatcu DPH a ponúka ju v kategórii Použitý alebo
Zánovné, je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č.
222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť
môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmentnú objednávku.
Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo
po dobu časovo určenú.
Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný

tovar/službu/licenciu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných
bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej
prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom,
pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného
výrobku na trhu.

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má
možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a
všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v
správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa
pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka
alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• osobne v prevádzkach predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za
cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému
predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ
došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu
zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne
vzniknúť.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez
uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný
list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si
tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného
miesta predávajúceho.
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu
s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu:

Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

 

Komu: Renáta Baranová 9 mája 648/12,  966 01  Hliník nad Hronom

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: …………..

 

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

 

Číslo objednávky:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

Číslo účtu spotrebiteľa* alebo adresa spotrebiteľa* pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:……………

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

A tovar zasielajte na adresu:
Renáta Baranová 9 mája 648/12, 96601 Hliní nad Hronom

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od
zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane
originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy
je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania
tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či
poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu

hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.).
Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom
je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v
neporušenom originálnom balení.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od
doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ
odstúpiť od zmlúv:

 1. a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným
  súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
  že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po
  úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu
  cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému
  môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
  tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
  spotrebiteľa,
  d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť
  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého
  ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
  neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
  uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
  dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže
  ovplyvniť,
  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne
  požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy,
  ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov
  potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas
  návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo
  tovary vopred neobjednal,
  i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov,
  zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru
  predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o
  predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava
  tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo
  poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa
  ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase
  alebo v dohodnutej lehote,
  l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak
  sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie
vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým
sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je
podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s
uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom
pošty.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je
darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak
dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci
je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V
prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné
obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna
zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne
kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným
tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie
pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia
originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od
kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota
zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR vč. DPH alebo je predmetom zmluvy kúpa
grafické karty.
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné
odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a
aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade
nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na
náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné
ďalšie vzniknuté náklady.
Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote
štrnástich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí
a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo
takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje
náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi)
vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.
Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v
zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).
Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať
vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude
príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu,
t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či
osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke
www.joga-tvare.sk

VIII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom
  mieste,
  b.    platba vopred bankovým prevodom,
  c.    platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na
  výdajnom mieste (platobnou kartou),
  d.    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  pričom príslušná banka si automaticky zapamätá kupujúcim zadané
  údaje o platobnej karte kupujúceho pre budúce platby
  e.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka
  prepravca),
  f.     platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre
  poskytnutie kreditu),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby
podľa vlastného uváženia.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

IX. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
  ·         zasielanie prepravnou službou
  ·

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých
služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či
výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené
dodanie tovaru.
2. Ostatné podmienky
V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom
internetu, môže Predávajúci alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie
identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku
škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je
kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené
iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou
plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej
stránke www.joga-tvare.sk. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je
tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s
dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom,
poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený
odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je
napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu
prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na
adresu jogatvare@joga-tvare.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez
zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné
reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho
práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o
rozpor s kúpnou zmluvou..

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a
platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou
cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho
riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť
prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu
najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako
bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. 7. 2017 a rušia
predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez
predchádzajúceho upozornenia.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
WhatsApp
Zvýhodnená sada na masáž tváre
Original price was: 61,31 €.Current price is: 55,00 €.